ویزا

مراحل تهیه ویزای شنگن

 

 

-اولین قدم برای ویزای شنگن گرفتن وقت سفارت و اقدام جهت دعوتنامه میباشد.1

 

2-تکمیل فرم و تهیه مدارک مربوطه

 

لیست مدارک:

 

١ﭘﺮﯾﻨﺖ 3 ﻣﺎھﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ

 

2- ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ (ﻣﻨﺰل - زﻣﯿﻦ و ...)

 

3- ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﮔﻮاھﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ( ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد - ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ -روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ

 

و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ)

 

4- ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﯾﺎ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ

 

5- ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی ﻗﺎﺑﻞ اراﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺎره ﻣﻨﺰل و....

 

 

 

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه

 

١اﻗﺪام ﺟﮫﺖ دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ

 

٢ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺣﺴﺎب دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺑﺮﮔﻪ payslip ﯾﺎ ﻣﺪارک ﺷﻐﻠﯽ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه

 

3- ﻣﺪارک ﻣﻨﺰل دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه (اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ)

 

4- ﮐﭙﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرت دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه