وقت سفارت

مدارک مورد نیاز گرفتن وقت سفارت آمریکا

کپی صفحه ی اول پاسپورت (با حداقل ۶ ماه اعتبار)
 
 

عکس ۵*۵ (صورت به طور کامل معین باشد)

 

پر کردن فرم DS-160 فارسی (ارائه ی فرم در صورت کامل کردن توسط مسافر)

 

آدرس ایمیل معتبر مسافر

 

وقت سفارت امریکا در ارمنستان - انکارا - دبی