پیکاپ پاسپورت

پیکاپ ویزای امریکا در ارمنستان

مدارک مورد نیاز برای ویزا کاری :

اصل پاسپورت

 کپی دعوتنامه شغلی

 

مدارک مورد نیاز برای ویزا توریستی :

اصل پاسپورت

 برگه زرد

 فرم دی اس 160

 

مدارک مورد نیاز برای ویزای دانشجویی :

اصل پاسپورت

 برگه زرد

 فرم دی اس 160

فرم دی اس 120