پیکاپ پاسپورت

پیکاپ ویزای امریکا در ترکیه

مدارک ویزای توریستی :

 • پاس امضا شده
 • برگه DS-160
 • برگه وقت سفارت
 • وکالت نامه محضری
 • شناسنامه
 • ایمیل سفارت

 

مدارک ویزای دانشجویی :

 • پاس امضا شده
 • برگه DS-160
 • برگه وقت سفارت
 • وکالت نامه محضری
 • شناسنامه
 • ایمیل سفارت
 • فرم I20 یاDS2019

 

 مدارک ویزای اقامتی :

 • پاس
 • برگه case no
 • برگه پست انتخاب شده
 • وکالت نامه محضری
 • شناسنامه