تور تفلیس

بلیط رفت و برگشت با ایر  -  باس -  آتا


4 شب اقامت با صبحانه


2گشت شهری و لیدر و بیمه


سیم کارت

 

آفر استثنایی تفلیس ویژه29آذز 4 شب و5 روز


LIKE*2……
720.000                                                    یک گشت خرید 


Batuni/VAKE GEORGIA*3.....820.000                          با 2 گشت و سیم کارت


MERIDIANI*3.....840.000                                          با 2 گشت و سیم کارت


Georg
ia*3...…. 890.000                                             با 2 گشت و سیم کارت


Dolabauri/4*…...
1.100.000                                       با 2 گشت و سیم کارت


astoria Tbilisi/CRON PALAC  4*top…...  1.260.000      با2 گش
ت و سیم کارت و استخر سر پوشیده


preference*5.........1.290.000                                   با 2 گشت و سیم کارت


RADISSON 5*......…1.670.000